User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-07-11 10:58:17

   လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္  စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္း(၁/၂၀၁၈)ဖြင့္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနအမွတ္ (၈၀)စက္မႈလယ္ယာစခန္း၌ က်င္းပသည္။  ေရွးဦးစြာ...

   Read More

  • တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ကူးတို႔ဆိပ္ေက်းရြာ၌ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

   Web Admin 2018-07-08 12:02:13

   တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ကူးတို႔ဆိပ္ေက်းရြာ၌ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇူလုိင္လ ၇ ရက္  ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ကူးတို႔ဆိပ္ေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ အလွဴရွင္က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ခ်ယ္ရီ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါေက်းရြာေက်ာင္း၌ က်င္းပသည္။  အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္...

   Read More

  • ေပါင္းစည္းေမတၱာ ပရဟိတအသင္း ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-06-07 11:06:40

   ေပါင္းစည္းေမတၱာ ပရဟိတအသင္း ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္  ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဇြန္ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပရဟိတအသင္းမ်ား စုေပါင္းၿပီး ထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေပါင္းစည္း ေမတၱာ ပရဟိတအသင္း၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး...

   Read More

  • လက္တူးတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

   Web Admin 2018-05-28 10:50:05

   လက္တူးတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္  စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ(၆)လပတ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ မူလရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာေရၾကည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရၾကည္ေက်းရြာတြင္ လက္တူးတြင္း (၆’X၄၀’) တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ယမန္ေန႔က...

   Read More

  • အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စုေပါင္းစြန္႔ပစ္

   Web Admin 2018-05-24 10:37:38

   အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စုေပါင္းစြန္႔ပစ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္  စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးရံုကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ (SDG)အရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ Pilot Project အေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ား စနစ္တက်...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>