User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စုေပါင္းစြန္႔ပစ္

   Web Admin 2018-05-24 10:37:38

   အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စုေပါင္းစြန္႔ပစ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္  စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးရံုကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ (SDG)အရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ Pilot Project အေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ား စနစ္တက်...

   Read More

  • ေက်းရြာတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

   Web Admin 2018-05-22 10:19:51

   ေက်းရြာတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂၽြန္းကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္ေက်းရြာ၌ ေက်းရြာတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက က်င္းပသည္။  ေရွးဦးစြာ ေက်းရြာတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္း မုခ္ဦးေရွ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး...

   Read More

  • မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား စတင္ထုတ္ေခ်း

   Web Admin 2018-05-19 12:30:38

   မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား စတင္ထုတ္ေခ်း၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေမလ ၁၈ ရက္  ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေစေရး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳး စရိတ္မ်ားအား...

   Read More

  • ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲနည္း သင္တန္းဖြင့္၊ မီနီဘတ္ဂ်က္တြင္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၄၀ စီမံခ်က္ တိုးခ်ဲ႕ ေရးဆြဲသြားမည္

   Web Admin 2018-05-15 10:24:03

   ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲနည္း သင္တန္းဖြင့္၊ မီနီဘတ္ဂ်က္တြင္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၁၄၀ စီမံခ်က္ တိုးခ်ဲ႕ ေရးဆြဲသြားမည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းသင္တန္းကို မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)ရွိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ က...

   Read More

  • ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်

   Web Admin 2018-05-09 11:37:17

   ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၈ရက္  ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ထံုးဘုိရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း၏ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာသင္တန္း(၃/၂၀၁၈)ဖြင့္ပြဲကုိ ေမ ၇ရက္ နံနက္ ၉နာရီက အဆုိပါေက်ာင္း၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယတုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚလြင္လြင္ထြန္းက အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းနည္းျပမ်ားက...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>