၀န္ႀကီး - ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

 

 

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း