၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔

 ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီနာယက၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာ) ဒုတိယဥကၠဌ(၂) ေဒါက္တာယုယုေမက ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္လာမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္လာမႈကို ကာကြယ္ရန္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ အသင္းမွတ္ပံုတင္တံဆိပ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္းသို႔ အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ျပီး စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို အသင္းဝင္ႏိုင္မည့္ အျေခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာ)ဒုတိယဥကၠဌ(၂) က အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ စာအုပ္ႏွင့္သီခ်င္းေခြတို႔ကို ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီသို႔ ေပးအပ္ျပီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၏ အသင္းဝင္ေလွာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံရယူကာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသမွ် ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။