၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ Mandalay Business Forum 2018 ကို သိပၸံလမ္း၊ ၇၁လမ္းႏွင့္၇၂လမ္းရွိMandalay Convention Center (MCC) တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၉၊၁၀၊၁၁ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္ေစရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသုိ႔ အဆုိျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳလႊာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီနွင့္ New Starlight Group of Companies တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

 Business Forumကုိ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာဖြင့္ပြဲနဲ႔အတူ က်င္းပသြားမွာပါ၊ တုိင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ ပုိျပီးသိရွိသြားမယ္၊ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြခ်ိတ္ဆက္ျပီး အနာဂတ္မွာ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ လုိ႔ရမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးမွာပါ။ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ေတြ႔ျပီး တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိမုိမ်ားလာေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ Forum ျပီးသြားရင္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိတုိးတက္ လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ မည္သူမဆုိပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ျပီး မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့သူေတြကုိသာ လံုျခံဳေရး စိစစ္လက္ခံေပးသြားမွာပါ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတြ႔ဆံုျပီး ကုိယ္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကမယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းရဲ႕အနာဂတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔၊ တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွာပါ ဟု ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိ္င္ဦးက ေျပာသည္။

 

 Mandalay Business Forum 2018 က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားနွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႕ နံနက္ပုိင္းက အဆုိပါ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၇ွိ Auditorium Room တြင္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ဥကၠ႒ New Starlight Group of Companies ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းတုိ႔က က်င္းပရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 Mandalay Business Forum 2018 က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျပခန္းေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္ျပီး တက္ေ၇ာက္လာသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေ၇းလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ရက္တြင္ မႏၲေလးျမဳိ႕သာစက္မႈဇုန္၊ မဂၤလာမၲေလးလမ္းေလွ်ာက္ေစ်းႏွင့္ New Mandalay City Resort သုိ႔ ေလ့လာေ၇းခ၇ီးစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.mandalaybusinessforum.com တြင္ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ရမည္။