၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္

 မိတၱီလာခ႐ိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳေပၚ(၇)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၈၇)အုပ္စုရွိၿပီး ေက်း႐ြာ ေပါင္း(၂၄၉)႐ြာရွိကာ မီးလင္းၿပီးေက်း႐ြာ (၁၀၄)႐ြာ၊ မီးလင္းရန္က်န္ရွိေသးသည့္ေက်း႐ြာ (၁၄၅)႐ြာကိုလည္း လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ လၽွက္ရွိေၾကာင္း သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ႐ုံးမွသိရသည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က သာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာကင္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ထူးတြင္းေက်း႐ြာႏွင့္ သီးကုန္းေက်း႐ြာ၊ မက်ီးခြ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဘုန္းတလုတ္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင့္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါေက်း႐ြာအသီးသီးတို႔ရွိ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲေနရာမ်ားတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေဒသခံ ေက်းလက္ေနမိဘျပည္သူမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

 ေတာကင္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ထူးတြင္းေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခအိမ္ေထာင္စု (၉၇)စုရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ ၁၁/၀.၄ ေကဗြီေအ(၂၀၀) ထရန္စေဖာ္မာ(၁)လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၁၁ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္း (၄၅၄၀)ေပအား ေငြက်ပ္(၃၈)သန္း အကုန္က်ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာတြင္ ၄၀၀ ဗို႔ဓါတ္အားလိုင္း (၃၈၁၀)ေပအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေငြက်ပ္(၂၁၆)သိန္း ကုန္က်ခဲ့ကာ ထူးတြင္းေက်း႐ြာ တြင္ စီတီမီတာ(၁)လုံးႏွင့္ အိမ္သုံးမီတာ(၁၀၂)လုံး တပ္ဆင္သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့သည္။

 ေတာကင္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ သီးကုန္းေက်း႐ြာအေနျဖင့္ အိမ္ေျခအိမ္ေထာင္စု (၆၇)စုရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ ၁၁/၀.၄ ေကဗြီေအ (၂၀၀) တရန္စေဖာ္မာ(၁)လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၁၁ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္း (၂၈၈၀)ေပအား ေငြက်ပ္(၃၁)သန္းအကုန္က်ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာတြင္ ၄၀၀ ဗို႔ဓါတ္အားလိုင္း (၂၄၃၀)ေပအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေငြက်ပ္(၁၁၀)သိန္း ကုန္က်ခဲ့ကာ သီးကုန္းေက်း႐ြာ တြင္ စီတီမီတာ(၁)လုံးႏွင့္ အိမ္သုံးမီတာ(၆၆)လုံး တပ္ဆင္သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့သည္။   မက်ီးခြေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဘုန္းတလုတ္ေက်း႐ြာအေနျဖင့္ အိမ္ေျခအိမ္ေထာင္စု (၁၅၆)စုရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္မွ ၃၃ ေကဗြီ Load Brake Switch (၁)စုံ၊ ၃၃/၀.၄ ေကဗြီ (၃၁၅) ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာ (၁)လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ေငြက်ပ္(၂၀)သန္း အကုန္က်ခံေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာတြင္ ၃၃ ေကဗြီဓါတ္အားလိုင္း(၆၃၀၀)ေပႏွင့္ ၄၀၀ ဗို႔ဓါတ္အားလိုင္း (၅၂၀၀)ေပအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေငြက်ပ္(၆၃၀)သိန္း ကုန္က်ခဲ့ကာ ဘုန္းတလုတ္ေက်း႐ြာတြင္ စီတီမီတာ (၁)လုံးႏွင့္ အိမ္သုံးမီတာ(၉၃)လုံး တပ္ဆင္သုံးစြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 “ဟိုအရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်း႐ြာမွာရွိၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေလးေတြဟာ စာက်က္ဖို႔ဆိုရင္ မီးအိမ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ ဆိုလာဘက္ထရီမီး အလင္းေရာင္ကိုဘဲအားျပဳၿပီး ေက်ာင္းစာေတြကို ေလ့လာက်က္မွတ္သင္ၾကားခဲ့ၾကရတာပါ၊ အခုေတာ့ ေကာင္းစြာအလင္းရတဲ့ လၽွပ္စစ္မီးေရာင္ေအာက္ မွာ ပညာေတြဆည္းပူးေလ့လာရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္၊ အခုေတာ့ ေတာင္သူလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လၽွပ္စစ္ကိုအေျချပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေလးေတြလုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရရွိ လာေတာ့မွာပါ၊ ေက်း႐ြာေတြမွာ ေခတ္ႏွင့္အညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ လၽွပ္စစ္မီးဟာ မရွိမျဖစ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေလးတစ္ခုပါ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာေတြက ဆိုရင္ အခုလိုေက်း႐ြာေတြမွာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိတဲ့အေျခအေနေတြကို မျမင္သြားရတဲ့ အဘိုး၊ အဘြားေတြလည္းရွိၾကပါတယ္”ဟု ေဒသခံေက်း႐ြာ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား ေတာင္သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ရင္တြင္းစကားကို ေျပာျပသည္။