၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာလမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၂၈လမ္းကို လမ္း၆၀မွ ၆၂လမ္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား Precast ေျမာင္း တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ လမ္းတံတားဌာန၊ ဌာနမႉးဦးသန္းထိုက္ဦးႏွင့္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက လမ္း၆၀မွ ၆၂လမ္းအထိ မူလလမ္းဧရိယာမွာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ က်ဥ္းေနသျဖင့္ လမ္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ အပင္မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အေျခခံလႊာက်စ္လစ္ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အက်ယ္ေပ ၂၀၊ အရွည္ေပက ၅၂၀ကိုလည္းေကာင္း၊ အက်ယ္ ၁၆ေပ၊ အရွည္ေပ ၂၇၀ႏွင့္ အက်ယ္ ၁၆ေပ၊ အရွည္ေပ ၂၇၀ကို Stabilized Soil ခင္းျခင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလမ္းဧရိယာႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ အပင္မ်ားကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသြားေရး၊ ေျမာင္းမ်ားေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ေဆာင္႐ြက္သြားေရးတို႔ကို လမ္းတံတားဌာနမႉးႏွင့္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၄လမ္းၾကား၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂လမ္းၾကားရွိ မူလလမ္းသား ၁၀ေပကို ေဘးခ်ဲ႕ လမ္းခင္းႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ လမ္းတံတားဌာန၊ ဌာနမႉးႏွင့္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာတို႔က အက်ယ္၂၄ေပ၊ အရွည္ေပ ၆၅၀ကို Stabilized Soil ခင္းၿပီး ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ေရဆင္းေျမာင္း Precast အမ်ိဳးအစားအက်ယ္တစ္ေပ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္အနီးဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့သည္။