၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုဟိန္းသန္႔ေက်ာ္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသည္။

 ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္  ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး၊လၽွပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသိုလ္   Campusဝန္းက်င္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္မၽွတမႈမရွိေသာေက်ာင္း Canteen ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္  Gym အတြင္း Gym ပစၥည္းမ်ားလုံေလာက္ေအာင္မရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။