၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္

 ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ နံနက္ ၈နာရီက ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ဦးေဆာင္၍ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕နယ္ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးရဲအုပ္ ေဇယ်ာႏွင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္သူႏွင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ရွိ အဝင္၊ အထြက္ လမ္းဆံုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး နယ္ေျမလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယင္းသုိ႔ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕အတြင္းၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္၍ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေဒသအလုိက္ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွင့္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအထူးဂရုျပဳေနထုိင္ၾကရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထူးျခားမႈတစ္စံတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက ထူးျခားျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အခိ်န္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းေပးပုိ႔သြားရန္အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။