၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အမွတ္(၆)တပ္ခြဲ၊ ျမစ္ငယ္မြမ္းမံသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ထိ ဖြင့္လွစ္မည့္ စိတ္ခံစားမႈ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း(ဆင့္ပြား)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၂) ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ခင္ေမာင္လွ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ရာ “ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းတြင္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မြမ္းမံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံမႈျဖင့္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပဋိပကၡ အလားအလာရွိေသာ အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို အေလးထားၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တတ္၍ မိမိကိုယ္ကို နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”ေျပာၾကားသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ အမွတ္ (၁)ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴးရံုး(မႏၲေလး)မွ တပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး ယာယီရဲမွဴး စိုးမိုးလြင္၊ ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ခြဲမွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴး ေဇာ္ေအာင္၊ အမွတ္ (၃)တပ္ခြဲမွဴးရံုး (ရြာေထာင္)မွ တပ္ခဲြမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ေလးေအာင္၊ အမွတ္ (၄)တပ္ခြဲမွဴးရံုုး(မႏၲေလး)မွ တပ္ခြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး တင္ေမာင္ထြန္း၊ အမွတ္ (၆)တပ္ခြဲမွဴးရံုး(ျမစ္ငယ္)မွ တပ္ခြဲမွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴး သိန္းလင္း၊ (နည္းျပ)ရဲအုပ္  လြင္ေအာင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။