၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔နယ္ေျမအတြင္း ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ အမႈၾကီးမ်ား မျဖစ္ပြား ေစေရး၊ ျပည္သူလူထုစိတ္ဝင္စားေသာ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစမည့္ လူအုပ္ျဖင့္ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ က်ဴးလြန္ေသာမႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သိမ္းငွက္ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထိုသို႔ စီမံခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျပင္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္ကင္း၊ ရပ္ကင္း၊ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေပၚနယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုး Hot Spot Area မ်ား သတ္မွတ္ျပီး ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေပၚ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ျမိဳ႕ေပၚ(၇)ျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုျခံဳေရး လႈပ္ရွားရဲကင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မႈခင္းေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစေရးအတြက္ လႈပ္ရွားရဲကင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ား တြင္ ရပ္ကင္းမ်ား ခ်ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးသည္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ ည ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္၂၆ လမ္းႏွင့္ ၆၂ လမ္းေထာင့္၊ ည ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ၂၆ လမ္း ႏွင့္ ၅၈ လမ္းေထာင့္၊ ည ၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္၁၂ လမ္းႏွင့္ ၇၃ လမ္းေထာင့္၊ ည ၁၀ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္၁၂လမ္းႏွင့္၈၉ လမ္းေထာင့္၊ ည ၁၁ နာရီ တြင္ ၁၃ လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္၊ ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ၁၆ လမ္းႏွင့္ကမ္းနားလမ္းေထာင့္၊ ည ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ၇၅လမ္း၊ ၃၁ ႏွင့္ ၃၂ လမ္းေထာင့္တို႔တြင္ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္အရ ရပ္ကင္း၊ လွည့္ကင္း၊ အထူးပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လိုက္လံ ေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားေျပာၾကား သည္။

 အဆိုပါအဖြဲ႔ အထူးပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ တပ္ဖြဲ႔စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကိုတိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ မိမိတာဝန္က်သည့္ေနရာမ်ားတြက္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း အရပ္သားမ်ားႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္း မရွိေစေရး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား စနစ္တက်ရွာေဖြၾကရန္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး၊ ေရာင္ျပန္ အကၤ်ီ၊ ဓာတ္မီးတို႔ျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ မွာၾကားသည္။