၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ညစဥ္ပိတ္ဆို႔႔ရွာေဖြစစ္ေဆးေရးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ကလည္း ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေနရာ (၇)ေနရာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္၊ သတ္မွတ္ေနရာ (၃)ေနရာတြင္ အထူးပိတ္ဆို႔ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကားလွည့္ကင္းမ်ားကိုလည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲ တပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦး၊ ဒုတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ကိုကိုလြင္၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္တို႔မွဦးစီး၍ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။