၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မႈခင္းမျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ညစဥ္ ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးေရးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ၿမိဳ႕ဝင္/ၿမိဳ႕ထြက္ ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္(၇)ေနရာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္/ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ေနရာ (၃)ေနရာတြင္ အထူးပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကားလွည့္ကင္းမ်ားကုိ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ဦး၊ ဒုတိယတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ကိုကုိလြင္၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး တင္ေအးေက်ာ္ႏွင့္ မႏၲေလး ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္တို႔မွ ဦးစီး၍ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။