၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

 ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပရံေတာ္ေခ်ာင္း ေဘးရပ္ကြက္မ်ားရွိ လူေနအိမ္မ်ားမွ ပရံေတာ္ေခ်ာင္းအတြင္း အမႈိက္စြန္႔ပစ္ ျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ တက္ေရာက္ေ ဆြးေႏြးေျပာ ၾကားသည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး၊ ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္ အိမ္မွဴးမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 "မႏၲေလး စက္မႈဇုန္ရွိ သားေရစက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္သည့္ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယေန႔ထပ္မံ၍ ခ်မ္းျမသာစည္္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအျပင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ၍  ပရံေတာ္ေခ်ာင္း သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံု၊ သၾကားစက္႐ံု၊ တစ္သ်ဴးႏွင့္ စကၠဴစက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို တရားမဝင္ စြန္႔ပစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ျပတ္ျပတ္သားသား သတိေပးပါေၾကာင္း၊ စက္႐ံုမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ၌ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ေႏြရာသီ မီးေဘးအႏၲရာယ္၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္အေန အထားမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရဆုိးျပင္းအား BOD ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားရွိပါက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အမႈိက္စြန္႔ပစ္စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း"စသည္ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပရံေတာ္ေခ်ာင္းအတြင္း အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾက ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပရံေတာ္ေခ်ာင္း သန္႔ရွင္း၊ သာယာလွပ ေရးဆုိင္ရာမ်ား ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳတင္ျပၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အလိုက္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္လာေရး၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား ျဖည့္တင္းေပးေရး၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ကို အသီးသီးေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ တင္ျပၾက သည္။

 ဆက္လက္၍ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။