၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္းတံတားဌာနအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေျမသားလမ္းမွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွ ကတၱရာလမ္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ကတၱရာလမ္းမွ ႏိုင္လြန္ကတၱရာ လမ္းသို႔လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္း၊ ၄၈လမ္းႏွင့္ ၅၅လမ္းၾကား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လမ္းေဘး ဝဲ၊ယာ ေရႏုတ္ ေျမာင္းမ်ားေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းကို မတ္လ ၁၀ ရက္က ၿမိဳ႕သစ္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။

 “ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လမ္းေတြေကာင္းဖို႔အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿမိဳ႕တြင္း အဓိကက်တဲ့လမ္းေတြကိုေတာ့ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ခင္းေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့လမ္းေတြကိုလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ လမ္းေကာင္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔အတူ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေကာင္းဖို႔ ယာဥ္ေၾကာခြဲမ်ဥ္း၊ ယာဥ္ေၾကာျပမ်ဥ္းေတြ ေရးဆြဲတဲ့လုပ္ငန္း ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟု လမ္းတံတားဌာနက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။