၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ မိုးရာသီ၌ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရဝပ္ေရလွ်ံမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႔က ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွစ၍ ကဥၥနမဟီရပ္ကြက္၊ ၃၃လမ္း၊ ၇၆လမ္းႏွင့္ ၇၇လမ္းၾကားရွိ ေရေျမာင္းကို ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေရဝပ္ေရလွ်ံမႈ မရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၃၃လမ္းႏွင့္ ၇၇ လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမာင္းကူးတံတားေအာက္၌ ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေသာ ရႊံ႕ႏြံအမႈိက္သရိုက္မ်ားကို လူအင္အား၊ စက္ယႏၲရားအင္အားတို႔ျဖင့္ ရွင္းလင္း ဆယ္ယူလ်က္ရွိရာ ေျမာင္းစာသယ္ယာဥ္တစ္စီး၊ ႏုန္းစုပ္ယာဥ္ႏွစ္စီး၊ ေျမာင္းဆယ္ဝန္ထမ္း ၂၈ ဦးတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေရဝပ္ေရလွ်ံမႈမရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမာင္းမ်ားအတြင္း အမႈိက္မ်ားပစ္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္းမ်ားကို မျပဳဘဲ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။