၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္

 မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(၈)ထပ္ရံုး အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီ ၁၅မိနစ္က ၇၁×၇၂လမ္းၾကား၊ ၂၆×၂၇လမ္းၾကားရွိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးဝင္းအတြင္း၌က်င္းပရာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္၍ ပႏၷက္တင္ေပးသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ကုန္ရံုဌာနမွ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာရဲလြင္က သတ္မွတ္ေနရာ၌ ပႏၷက္တိုင္အားရိုက္သြင္း၍ ပႏၷက္တင္ေပးၿပီး အေမႊးနံ႔သာ ရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ႏွင့္ဦးခုိင္ျမင့္တို႔က သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတို႔တြင္ ပႏၷက္တိုင္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္းရိုက္သြင္းကာ အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။

 အဆိုပါရံုးအေဆာက္အအံုမွာ အရွည္ ၁၅၂ေပ၊ အက်ယ္ ၇၈ေပက်ယ္ဝန္းၿပီး (ေျမေအာက္ထပ္+အာရ္စီ(၈)ထပ္)အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။