၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားသြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕တြင္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာ လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ တံတားႏွင့္ေရႏုတ္ေျမာင္း တည္းေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းတံတားဌာနမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 လမ္းတံတားဌာနမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၂၇ လမ္းကို ၇၅ လမ္းႏွင့္ ၇၆ လမ္းၾကားတြင္ အေျခခံလႊာျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၃၈ လမ္းအား ၆၃ လမ္းႏွင့္ ၆၄ လမ္းၾကားတြင္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံလႊာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ၅၃ လမ္းတြင္ သိပၸံလမ္းႏွင့္ေအလမ္းၾကား၊ ႏွင္းဆီလမ္းအား ၅၆ လမ္းႏွင့္ ၅၈ လမ္းၾကား၊ အကြက္(၂၃၇)၊ ပလိုင္းဓမၼာရံုေျမာက္ဘက္လမ္း ၉၀ ႏွင့္ ၉၁ လမ္းၾကားႏွင့္ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၂၈ လမ္းၾကား ကတၱရာလမ္း ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၆၅လမ္း (ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္း A-1 မွ ကုသိုလ္ေတာ္)လမ္းအထိ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ခ်ယ္ရီလမ္းတြင္ ၆၄လမ္းႏွင့္ ၆၅လမ္း ၾကား၊ ၁၂လမ္းအား ကမ္းနားလမ္းေအာက္လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းအထက္လမ္းၾကား ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအေနျဖင့္ ေရႊဒါးေက်ာင္း တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဈပနအခမ္းအနားတြင္ ကမ္းနားလမ္း(ေညာင္ပင္ဆိပ္)မွ ပုဂံတိုက္ရြာ အဝင္လမ္း ေက်ာက္ပ်က္ျဖန္႔ခင္းျခင္း၊ ၾကက္သတ္ရံုအတြင္း ကားရပ္နားရန္ေနရာ ေက်ာက္ပ်က္ျဖန္႔ခင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လမ္းမ်ားမွာ ခ်မ္းျမသာယာရပ္ ကၽြဲဆည္ကန္လူေနမႈတိုက္ခန္းႏွင့္ ကားပစၥည္းေဈး ေျမာက္ဘက္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း၊ အကြက္ (၅၈၉-က) ထိန္ကုန္းရပ္၊ ရတနာလမ္းသြယ္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကက္သတ္ရံု Car Parking အဝင္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၂၈ လမ္းတြင္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၅လမ္းၾကား တံတားႏွစ္စင္းေဘးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၃၅ လမ္းႏွင့္ ၇၁ လမ္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး(မဟာ)အဝင္တံတား ေဘးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ မဥၨဴလမ္းႏွင့္ ၅၈ လမ္းဆံု တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေရေျမာင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၃၂လမ္းတြင္ ၆၄လမ္းႏွင့္ ၆၆လမ္းၾကား အုတ္ေရေျမာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အမရဌာနီအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အကြက္(၁၉/ကခ) ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းေရွ႕လမ္း အုတ္ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၆၂လမ္း တြင္ လမ္း ၄၀ ႏွင့္ ၄၁လမ္းၾကား၊ မေနာ္ရမၼံေရွ႕ လမ္းခင္းတံုးျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဦးပြားဂံုးေက်ာ္အေနာက္ဘက္ အဆင္းလမ္းတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ Manhole တစ္ခု ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။