၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၇ လမ္းအား ၇၈ လမ္းမွ ၇၉ လမ္းအထိ လမ္းေဖာက္လုပ္ႏိုင္ေရး ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာ လမ္းတံတားဌာန၊ ဌာနမွဴးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ဌာနမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လမ္းသားအက်ယ္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ေျမတိုင္းတာမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းေရွ႕ေရစစ္ကန္အနီး အမွတ္(၄)ေရတြန္းစက္ရံုရွိ အၾကမ္းေရစစ္ကန္မွ တစ္ဆင့္ ေရတင္ပန္႔သံုးစံုျဖင့္ ေရသန္႔စင္ကန္ေပၚသို႔ တင္ေပးၿပီး ach (Aluminium Chloro Hydrate)ေဆးခပ္ၿပီး Flocculator Tank အတြင္း အနည္မ်ားကို စုေဝးေစၿပီး အနည္ခဲမ်ားကို Sendimantation Tank တြင္ အနည္ထိုင္ေစ၍ ေရကို Rapaid Sand Filter ျဖင့္ ထပ္မံစစ္ၿပီး ဂါလန္ ငါးသိန္းဆံ့ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း သိုေလွာင္ကာ ကလိုရင္းေဆးခပ္ၿပီး ေရတြန္းစက္မ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ အလွည့္က်ေမာင္းႏွင္ျဖန္႔ေဝေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔က ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

 အမွတ္(၄) ေရတြန္းစက္ရံုမွ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ရပ္ကြက္၊ နဂါးရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ပ်ံရပ္ကြက္၊ က်န္းမာေရးရပ္ကြက္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၃)ေရတြန္းစက္ရံုသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေန႔စဥ္ ေရဂါလန္ငါးသန္းခန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။