၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစရန္ႏွင့္ မိုးရာသီတြင္ လမ္းမ်ား ေရဝပ္ေရလွ်ံမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္မ်ိဳးလံုရပ္ကြက္၊ ၇၂လမ္းႏွင့္ ၇၃လမ္းၾကား၊ ၃၄လမ္းႏွင့္ ၃၅လမ္းၾကား၊ သစၥာလမ္းသြယ္အတြင္း စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ေရေျမာင္းမ်ားေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားက ေျမာင္းအတြင္းရွိ အမႈိက္မ်ား၊ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းၾကသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမာင္းမ်ား အတြင္းသို႔ အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။