၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္

 မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္ပိုးအႏၱရာယ္တို႔မွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ျခင္ေလာက္လမ္းနွိမ္နင္းေရး(ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႔တိုင္း သတ္မွတ္ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ၾကီးမ်က္ရွင္ရပ္ကြက္၊ ၆၃လမ္းႏွင့္ ၆၄ လမ္း၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂လမ္း ၾကားတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးျပီး ျခင္အႏၱရာယ္ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ေရျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ က်န္းမာမႈႏွင့္ျပည့္ဝေသာ စံျပရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ားကိုမွ်ေဝေပးရန္၊ ရပ္ကြက္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားအတြင္း အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္းမျပုလုပ္ၾကရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကား သည္။

 ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာသို႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ဌာနမွဴးမ်ား၊ မႏၲေလးခရိုင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ငွာက္ဖ်ားဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာတင့္ေဝ၊ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ျမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာလင္းလင္းခ်စ္၊ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွလုပ္သား မ်ားက ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္အမႈိက္မ်ားဆယ္ယူရွင္းလင္းျခင္း၊ ဖံုး၊သြန္၊လဲ၊စစ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားစုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။