၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္

 မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းတံတားဌာနမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ျမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အရ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ က်န္တန္းရပ္ကြက္၊ ဆားခ်က္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ရြာလယ္လမ္းႏွင့္ လမ္းသြယ္(၁/၂) ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း၊ ျမိဳ႕သစ္(၂)လမ္းသြယ္-၁တြင္ ၆၈ လမ္းႏွင့္ ၆၉ လမ္းၾကား၊ ေဒလီယာလမ္းႏွင့္ဇလပ္ဝါလမ္းၾကား၊ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း၊ မွန္တမ္းရပ္ကြက္၊ ဝါးတန္းေျမာက္ရပ္ကြက္ရွိ ေရႊဂူၾကီးဘုရားအဝင္လမ္းထပ္ပိုးလႊာတင္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း၊ မလိခလမ္းကို ၆၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း၇၀ၾကား၊ စိန္ပန္းလမ္းႏွင့္ သံလမ္းၾကား ကတၱ၇ာလမ္းခင္းျခင္း၊ ၃၇ လမ္းအား ၆၂ လမ္းႏွင့္ ၆၃ လမ္းၾကား ထပ္ပိုးလႊာတင္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း၊ ဒသနလမ္းကို ၆၉ လမ္းႏွင့္ ၇၁ လမ္းၾကား၊ စိန္ပန္းလမ္းႏွင့္သံလမ္းၾကား ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ ခ်မ္း/ေတာင္ရပ္အတြင္း၇၈ လမ္းႏွင့္ သံလမ္းၾကား ရွမ္းစုဆီးဘန္နီတိုက္၊ မဟာမင္းထင္တိုက္ ကေလာမင္းစံေက်ာင္းႏွင့္ ေတာင္ျပင္ထီးလင္းတိုက္ၾကား ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။

“ ျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္ေစေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့လမ္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ခင္းျပီးတဲ့လမ္းေတြကိုလည္း ယာဥ္ေၾကာခြဲမ်ဥ္းေတြ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟု လမ္းတံတားဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။