၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ား သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ ဖူလံုစြာရရွိေစရန္ႏွင့္ ေရအားပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္း ေရအားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအခက္အခဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား ေရရရွိ ေစရန္အတြက္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနမွ 150 mm DI ေရပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရရရွိေစရန္ ပိုက္လိုင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ထိုသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းႏွင့္  ေကာ္မတီဝင္ဦးခိုင္ျမင့္တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနခြဲမွဴး ဦးခင္ေမာင္သင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်င္နီယာတို႔က လုပ္ငန္း ေရပိုက္လိုင္းခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။ တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအေလအလြင့္မရွိေစရန္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ၾကရန္တို႔ကို မွာၾကားခဲ့သည္။

 အဆိုပါ 150 mm DI ေရပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္ၿပီးစီးပါက မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား ေရအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည္ျဖစ္သည္။