၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းတံတားဌာနမွ တံတားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 တံတားလုပ္ငန္းႏွင့္ေရႏုတ္ေျမာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ စက္တင္ဘာလ၌ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၇ လမ္းႏွင့္ ေရႊတေခ်ာင္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္း ၆၀ ႏွင့္ ၂၂ လမ္း က်ံဳးေရသြင္းေျမာင္းတံတားေဘးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေရႊဘိုလမ္းႏွင့္ ၆၅ လမ္းဆံု တံတားႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အကြက္(၁၉/က၊ခ)ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းေရွ႕ လမ္းတံတားသံုးစင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ေရႏုတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မွန္တန္းရပ္ကြက္၊ ဝက္ကုန္းလမ္းႏွင့္ အ.မ.က ေက်ာင္းၾကား အုတ္ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဝက္ကုန္းလမ္း ေမဃဝန္ လမ္းႏွင့္ ေရႊတမာပင္လမ္းၾကား အုတ္ေရေျမာင္းႏွင့္ ျပြန္တံတားျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္း(သိပၸံလမ္းႏွင့္သူရိန္နန္းလမ္းၾကား)လမ္းလယ္ကၽြန္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ မေနာ္ရမၼံျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ကြန္ကရစ္ကၽြံက်ေနမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ နန္းေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ ေရနီေျမာင္းလမ္းဆံု၊ ေရနီေျမာင္းျဖတ္ကူးတံတား Wing Wall တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ေျမသာစံ၊ ခ်မ္းေအးသာစံႏွင့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနားလမ္း လမ္းလယ္ကၽြန္း၊ သံပန္းအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။