၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္

မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားအတြင္း၌လည္း ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားျပီး ခရီးသည္၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။

 သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသည္တင္ဂိတ္မ်ား၊ ေျပးဆြဲအသင္းဝင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ဂိတ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသည္ ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာမႈမရွိဘဲ ျမိဳ႕အတြင္းယာဥ္ရပ္နားစခန္းျပင္ပ၌ စည္းကမ္းမဲ့စြာ မိမိသေဘာျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍(၁၃-၁၁-၂၀၁၇) ရက္မွစတင္၍ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာ ကားဂိတ္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂိတ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး အသိေျပးေၾကညာအပ္ပါသည္။