၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္

 ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးစီမံခ်က္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက္ာမတီသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ရပ္ကြက္အလိုက္ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေကာက္ ရပ္ကြက္၊ က်န္းမာေရးအပိုင္း ၂၊ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၂၈ လမ္းၾကား၊ ၅၄ လမ္းႏွင့္ ၅၅ လမ္းၾကားတြင္ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာသုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဌာနမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြန္းလင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က်န္းမာေရးဌာနမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ကိုဝင္းႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းသြယ္မ်ားရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန လုပ္သားမ်ားက ေျမာင္းစာ၊ အမႈိက္သရိုက္မ်ားဆယ္ယူရွင္းလင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအား ျခင္ေထာင္ေဆးစိမ္နည္း လက္ေတြ႔သရုပ္ျပသျခင္း၊ ျခင္ေဆးမႈတ္စက္ျဖင့္ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ ေရသိုေလွာင္သံုးစြဲသည့္ ေရစည္၊ ေရအိုးမ်ားအတြင္း ပိုးေလာက္လမ္းမ်ားမေပါက္ပြားေစရန္ Abate ေဆးခတ္ျခင္း၊ ေရသိုေလွာင္ထားရွိသည့္ေရကန္မ်ားကို ပိုးေလာက္လမ္းစားငါးမ်ား ထည့္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ပိုးေလာက္လမ္းေပါက္ပြားတတ္သည့္ ဘုရားပန္းအိုး၊ ေညာင္ေရအိုးမ်ားကို စနစ္တက်ေဆးေၾကနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၾကသည္။