၁။     မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ဆိုင္၍ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမဧရိယာ(၅)ဧကခန္႔တြင္ ပုဂၢလိကကုန္မၸဏီတစ္ခုမွ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚျခင္းမရွိဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ တင္သြင္းသည့္ စြန္႕ပစ္ပလက္စတစ္အိတ္၊ ႂကြတ္ႂကြတ္အိတ္၊ ေဖာ့ဘူးမ်ားမွ ေကာ္ေစ့(ကုန္ၾကမ္း)၊ သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ ကုန္ၾကမ္းျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း(Recycle Product) အျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ (Business Product) အျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ (Business Plan) ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ပါသည္။

၂။     ယင္းေျမဧရိယာ(၅)ဧကတြင္ (Recycle Product) လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူလအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းယွဥ္ၿပိဳင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေခၚယူမည္ျဖစ္ပါသည္

        (က)  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္          -       (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက္၊ တနလာၤေန႔

        (ခ)    စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ပိတ္မည့္ရက္                      -       (၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက္၊ တနလာၤေန႔

        (ဂ)    စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရမည့္ေနရာ            -       သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ၁၉လမ္း၊ ၆၃လမ္းႏွင့္၆၄လမ္းၾကား၊ နန္းေရွ႕ေစ်းဒုတိယထပ္

        (ဃ)  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာေရာင္းေစ်းႏႈန္း                     -       ၅၀၀၀၀

၃။     အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးဌာန(နန္းေရွ႕ေစ်းဒုတိယထပ္)၊ ဖုန္း ၀၂-၄၀၇၂၀၀၃ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။