၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ ဟင္းသီး၊ ဟင္းရြက္ႏွင့္ အပင္ဇီဝနည္းပညာဌာနခြဲမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္ လွစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေ ကာင္းမ်ား(GAP)သင္တန္း(၂/၂၀၁၇)ဖြင့္ပဲြကို မတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးခ႐ိုင္၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ထံုးဘိုရွိ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တို္င္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တုိ္င္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးက်င္ေမာင္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွဴးမ်ား၊ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးမင္းထိန္ဝင္းႏွင့္ နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးမင္းထိန္ဝင္းက သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းအတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား အား ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

 သင္တန္းတြင္ အစားအစာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ သာယာေရးက႑မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသို႔ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။