၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ား၌ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြက္ ေႏြရာသီကာလ ေရျပတ္လပ္မႈမရွိေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေငြက်ပ္ သန္း ၂၀ သံုးစြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အလားတူ မိတၳီလာခရိုင္၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၄ ရြာရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ပူးျပင္းေျခာက္ေသြ႔၍ ေရရွားပါးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းေက်းရြာ ၂၀ ရြာ၌ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၅၂ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၄၇ ရြာ၏ လက္ရွိေရသံုးစြဲမႈမွာ အိမ္ေျခ ၃၂၁၂၁ အိမ္၊ လူဦးေရ ၁၇၄၆၅၆ ဦးရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူ မ်ားေရရွားပါးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ တြင္းနက္ ၁၇၁၅ တြင္း၊ တြင္းတိမ္/လက္တူးတြင္း ၈၈၈ တြင္း၊ မိုးေရေလွာင္ကန္ ၈၉ ကန္၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ေရရွား ပါးေသာေက်းရြာမ်ား၌ လက္တူးတြင္း၊ ေျမသား ေရကန္ စသည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ေႏြကာလမွာလဲ ေဒသခံေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေရရွားပါးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားတဲ့ ေရျပတ္လပ္ႏိုင္တဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ခန္႔မွန္း ရြာ ၂၀ အား ေရရွားျပတ္လပ္မႈမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာပါ ယခုႏွစ္(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ စက္ေရတြင္းနက္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း (၄)ခု၊ ေျမသားေရကန္ (၁) ကန္၊ အျခားလုပ္ငန္း (၁)ခု ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလို (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာမ်ား၌ စက္ေရတြင္းနက္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း(၁၀)ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားၿပီးပါၿပီဟု မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (နည္းပညာ)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၁၆၅)ရြာ၌ ဧၿပီလအတြင္း ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ယခုမတ္လအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္(၁၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၄၉ ရြာတြင္ ေရရွားပါးလာကာ ဧၿပီလတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္အဓိကႀကံဳေတြ႔ႏုိင္မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ မလႈိင္၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ေက်ာင္ပန္းေတာင္း၊ တံတားဦး၊ စဥ့္ကိုင္၊ ျမစ္သား၊ ေက်က္ဆည္၊ ေတာင္သာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း၊ သာစည္၊ ဝမ္းတြင္း၊ ငါန္းဇြန္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္သလို ေရရွားပါးျပတ္လပ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ယခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေငြက်ပ္ သန္း(၂၀)သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။