၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူလႏွင့္မြမ္းမံ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေရႊလင္းျပည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ AT အားသစ္ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဝဟၤဂမ-ရွင္လွ(တ)ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း (၁/၀) မိုင္၊ လင့္စဥ္ကုန္းတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကၽြဲျခံကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ဘုမိႏၵရေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းေပၚရွိ သစ္သားတံတားၾကမ္းခင္းျပဳျပင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား မတ္ ၉ ရက္က ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာျမင့္ထြန္း(ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊ ေဒၚေနဇာလြင္ (လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး-နည္းပညာ)၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းႏြယ္(လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး-နည္းပညာ)ႏွင့္ တာဝန္ရွိဝန္ ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးက အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ မ်ားအား မွာၾကားခဲ့ၾကသည္။