၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ နန္းလံုအုပ္စု၊ နန္းလံုေက်းရြာတြင္ ၄ လက္မ စက္ေရတြင္းကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ Silver Mark ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ တူး ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ေရထြက္ရွိမႈအေျခအေနအား ရမည္းသင္းခရိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းထိုက္(ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္မိုး(လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)တို႔သည္ မတ္ ၁၃ ရက္က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 အဆိုပါ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၉၇၊ လူဦးေရ ၂၂၀၈ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ စက္ ေရတြင္းတူးေဖာ္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ရြာတြင္ စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြက်ပ္ ၁၄၇ ဒသမ ၉၀ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။