၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္

 မိတၳီလာခ႐ိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဝင္ လူးကုန္းေက်းရြာအား ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အေရာင္းအဝယ္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနမႈ၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနမႈအား သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယမန္ေန႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 အဆိုပါ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဝင္ လူးကုန္းေက်းရြာရွိ ေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္ ရန္ပံုေငြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ထားရွိရမည့္ စာရင္းဇယားမ်ား၊ ေငြစာရင္းပံုစံမ်ားလည္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။