၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္

 စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းေက်းရြာ ေျခာက္ရြာအား ျမစိမ္းေရာင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းပံုစံမ်ား ျဖည့္သြင္းျခင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲကုိ ဇူလုိင္ ၁၇ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေက်ာ္ေဇာက  သင္တန္းအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္ေဇာ္က သင္တန္းသားမ်ားအား သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေပးအပ္သည္။

 အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေက်းရြာ ေျခာက္ရြာမွသင္တန္းသား ၄၂ဦး တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္သည္။