၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အားလံုးလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal Health Coverage) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)(National Health Plan 2017-2021) ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ Hotel Hazel Mandalay တြင္ က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 အားလံုးလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို နားလည္ေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)ကို သေဘာေပါက္ေစရန္၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)တြင္ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္သည့္က႑မွပါဝင္ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးရန္၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖိုရမ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

 ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)ႏွင့္ National NGO Network (မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး)ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္တို႔က ဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားလ်က္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးလ်က္ရွိသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးမွ်တမႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ရမည့္ အခန္းက႑၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေစေရးအတြက္ စိန္ေခၚေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးမွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာစည္သူရက အားလံုးလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒၚဇင္ႏြယ္ဝင္းက အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အားလံုးလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာရဲမင္းေထြးက အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႔သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူအခြင့္အေရးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိခြင့္ ျမ်င့္တင္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ UHC ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ က်င္းပၿပီးျဖစ္သည္။