၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္

 စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေက်းရြာ ၂၈ရြာမွ ေက်းရြာရန္ပံုေငြ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္မာစန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီက ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း ေက်းရြာ ၂၈ရြာမွ ေက်းရြာရန္ပံုေငြ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ား စံုညီစြာျဖင့္ လစဥ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ေက်းရြာရွိ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၏ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ကိုယ္ပုိင္စီးပြားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေက်းရြာရန္ပံုေငြ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေက်းရြာရန္ပံုေငြအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိၿပီး ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းကာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေအာင္ျမင္စြာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေၾကာင္း စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက ေျပာျပသည္။