၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္

 ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ငါးလႊတ္ပြဲကုိ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သာဆည္၌ ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲက က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စုိးႏုိင္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနဝင္းေမာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေနလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးညြန္႔ေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕သာနယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ငါးသားေပါက္(ငါးျမစ္ခ်င္း) အေကာင္ေရ ငါးေသာင္းခန္႔ကုိ ၿမိဳ႕သာဆည္အတြင္းသုိ႔ စုေပါင္းလႊတ္ၾကသည္။

 အလားတူ ငါန္းဇြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နတ္သားေတာႏွင့္ ေဖာင္းကေတာဆည္မ်ားသုိ႔ ငါးသားေပါက္(ငါးျမစ္ခ်င္း) အေကာင္ေရ ငါးေသာင္းခန္႔စီ လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။