၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ား မိမိတို႔၏ စိုက္ဧကမ်ားတြင္ သီးႏွံမ်ားအထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝျမင့္မားေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေစရန္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ေစရန္တို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ေတာင္သူ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ၿငိမ္းက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစည္သူေအာင္က ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ သိေကာင္းစရာ၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေျမအသံုးခ်မႈ(ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမႈ)၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သမဝါယမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ သင္တန္းသား ၅၀ ဦးအား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။