၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေညာင္ဦးခရိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္(ေျမ၊ မ်ိဳး၊ ပိုး) တာဝန္ခံ ဝန္ထမ္းမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ စံျပကြက္သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ သီးႏွံဖ်က္ပိုးက်ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းသို႔ စံျပကြက္သစ္သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအား သြားေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာတြင္ ေညာင္ဦးခရိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္ေျမအသံုးခ်ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းေဝ၊ ခရိုင္မ်ိဳးေစ့တာဝန္ခံ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေဆြႏွင့္ ခရိုင္ပိုးမႊားတာဝန္ခံ ေဒၚခင္သန္းျမင့္တို႔က ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲကာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ မိုးစပါးစံျပကြက္သီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ား၊ မိုးေျမပဲစံျပကြက္စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပဲစင္ငံု(မ်ိဳးေစ့ဘဏ္)စံျပကြက္သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သီးႏွံဖ်က္ပိုးက်ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကၿပီး သီးႏွံစိုက္ခင္းအလိုက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကြင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။