၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္

 ျမင္းျခံခရုိင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ေလးအိမ္တန္းေက်းရြာဆိပ္ကမ္း သဘာဝေရလွ်ံကြင္းတြင္ ငါးမ်ိဳးမ်ားစုိက္ထည့္ျခင္းအား စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ျပဳလုပ္သည္။

 ငါးမ်ိဳးမ်ားစုိက္ထည့္ျခင္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္ ၊ ျမင္းျခံခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဝင္းဦး၊ ဒုတိယ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မုိးထုိက္၊ ခရုိင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒၚေကသီခုိင္ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ေလးအိမ္တန္းေက်းရြာဆိပ္ကမ္း သဘာဝေရလွ်ံကြင္းအတြင္းသုိ႔ ငါးျမစ္ခ်င္းေကာင္ေရ ၅၀၀၀၀၊ ထုိင္းငါးခံုးမႀကီး အေကာင္ေရ ၅၀၀၀၀အား စုိက္ထည့္ေပးခဲ့သည္။

 ျမင္းျခံခရုိင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ သဘာဝျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္မ်ားတြင္ ငါးမ်ိဳးမျပဳန္းတီးေစေရး၊ ငါးမ်ိဳးျပန္႔ပြားလာေစေရး၊ ငါးထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ ငါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး၊ ငါးစားသံုးမႈျမင့္မားလာေစေရးတုိ႔ကုိ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ငါးမ်ိဳးမ်ား စုိက္ထည့္ခဲ့ၾကသည္။