၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးလိႈင္မင္းထြန္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူကုန္းေက်းရြာသို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္။

 ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးလိႈင္မင္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရွးဦးစြာ ေက်းရြာျမစိမ္းေရာင္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားကိုေဆြးေႏြးကာ အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 အဆိုပါလူကုန္းေက်းရြာသည္ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၈စု၊ လူဦးေရ ၆၈၆ဦးရွိေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးနွစ္မွစတင္ကာ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀ ျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးတို႔တြင္ အဓိကအေလးထား၍ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ လူကုန္းေက်းရြာအေနျဖင့္ ျမစိမ္းေရာင္အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ တိုးတက္ပြားမ်ားလာမႈမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၂၀ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။