၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း (၂)ႏွစ္ျပည့္ေသာ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ခတတ္ခ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ပန္းတင္ေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ သံုးသပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျမစိမ္းေရာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေက်ာ္ေဇာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးညီေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန မွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သံုးသပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး ပန္းတင္ေက်းရြာ ျမစိမ္းေရာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈတို႔ကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔က အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး တတိယႏွစ္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း အျမန္ဆံုး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အား ေဆြးေႏြးမွာၾကား၍ စာရင္းဇယားမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။