၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္

 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two Step Loan)ျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ ေပးအပ္ပြြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ဂရိတ္ေဝါဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသူ၊ JICA Myanmar Office မွ Senior Representative Mr.Mamiru Saka ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝေကာင္းမြန္သည့္ သီးႏွံမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းမွအစျပဳ၍ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ျခင္း၊ ႀကိတ္ခြဲ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ျခင္း စသည့္ အဆင့္တိုင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတိုင္း တိုးတက္ေအာင္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ JICA အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

 ယခုေထာက္ပံ့ေပးသည့္ JICA ေခ်းေငြသည္ လယ္ယာက႑အတြက္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ လက္တြန္းထြန္စက္၊ လယ္ထြန္စက္၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ လယ္ယာကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္စက္၊ စက္ရံု၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ တည္ေဆာက္မြမ္းမံျခင္းတို႔အတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တိုင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေခ်းေငြျဖစ္သည္။

 ေတာင္သူလယ္သမားအေနျဖင့္လည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ စက္ကိရိယာမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းသည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ စက္အပိုပစၥည္းလြယ္လင့္တကူရႏိုင္သည့္ စက္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရန္လိုေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြျဖင့္ဝယ္ယူ ထားသည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို လယ္ယာက႑ ေအာင္ျမင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရံုသာမက မိမိတို႔ေက်းရြာရွိ အျခားေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း သက္သာမွ်တသည့္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေပးေစလိုေၾကာင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း စက္ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသူက စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ စီမံကိန္း JICA (Two Step Loan)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ JICA Myanmar Office မွ Senior Representative Mr.Mamiru Saka က JICA (Two Step Loan)ေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက JICA (Two Step Loan) ေခ်းေငြျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာဝယ္ယူသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအသီးသီးက ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားအနက္မွ JICA (Two Step Loan) ေခ်းေငြအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ေခ်းယူခြင့္ ရရွိသည့္ ေတာင္သူ ၉ ဦးမွာ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ ၉ မ်ိဳးတြင္ Combine Harvester(Kuboat)၊ Tractor ၊ ပုဇဥ္းေခါင္းေထာ္လာဂ်ီတို႔ ပါဝင္ၿပီး တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္း ၂၄၄၄.၅၀ ျဖစ္သည္။

 JICA (Two Step Loan) ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔၌ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေစေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လယ္ယာက႑၊ ေမြးျမဴေရး႑ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ား ဘက္ညီစြာ တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ လယ္ယာစက္မႈက႑ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီသည့္ စီးပြားေရးပံုစံ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေခ်းေငြမ်ားအလြယ္တကူရရွိေစရန္၊ လယ္ယာက႑ႏွင့္ လယ္ယာက႑ကို အေျခခံ ေသာ စီးပြားေရးက႑၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေဒသ ဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

 ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ Pilot Project အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္။