၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္

  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ပန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္သူ ဦးေအာင္ေအာင္ထြန္း (ကြင္းအမွတ္-၁၉၉)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၈၂/၂) တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္သမဝါယမအသင္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိုးစပါး အရည္အေသြးေကာင္း(ဧရာမင္း)R.S to C.S မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးပြား ၃၀ ဧက စံျပကြက္၊ စံကြက္ရိတ္သိမ္းမႈအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက အဆုိပါစိုက္ကြင္းတြင္ က်င္းပသည္။

 ဆက္လက္၍ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးဧကေပါင္း ၅၃၈၅၇ ဧကရွိသည့္အနက္မွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးက်င္ေမာင္က မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တုိင္းသမဝါယမဦးစီးဌာန တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးစိန္ေအာင္ က မ်ိဳးေစ့ထုတ္သမဝါယမအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းသမဝါယမအသင္းစုခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးစန္းလြင္က အသင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း၍လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ ေနလသုခက စပါးေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္း၍လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ သူမ်ားအသင္း ေတာင္သူဦးစိန္ေအာင္က ကိုယ္တုိင္မ်ိဳးေစ့ထုတ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္း၍ ေရႊကၽြဲ လက္တြန္းထြန္စက္ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးက လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တိုင္းေဒႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားက မိုးစပါးစံကြက္ရိတ္သိမ္းေနမႈအား ၾကည့္႐ႈအားေပးၾက သည္။