၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက တံတားဦးၿမိဳ႕၊ အင္းဝခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစိုးႏြယ္ေအး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းနီ၊ ဦးဝဏၰေအာင္၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်းရြာစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်းရြာအားလံုး တစ္ေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၀ ရြာ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ မွ ေက်းရြာေပါင္း ၃၄၀ ရြာ၊ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၅၁၀ ရြာအား ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ ျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၅ ရြာ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာတို႔အား ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ေအာင္သာႀကီးေက်းရြာ၊ ထန္းေႏွာင္းကိုင္း(ကုန္း)ေက်းရြာႏွင့္ တပယ္ေက်းရြာ၊ သားမ်ားဘ ေက်းရြာ၊ ဇီးပင္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ကန္ေက်းရြာ၊ ဝံပေတ့(မ)ေက်းရြာႏွင့္ ငါးရာျပားေက်းရြာ၊ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၈ ရြာအား ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တစ္ရြာလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ စီ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအလိုက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ဝန္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ အသီးသီးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။