၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္

 စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးရံုကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ႀကိဳ႕ပင္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ (SDG)အရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ Pilot Project အေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေမ ၂၁ ရက္က စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာအမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းရြာရွိ ပရဟိတလူငယ္မ်ားသည္ ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရြာတြင္းလမ္းမ်ားတြင္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ၾကၿပီး ေက်းရြာအမႈိက္သိမ္းဆည္း ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အမႈိက္ကန္သို႔ အမႈိက္မ်ား စြန္႔ပစ္ၾကကာ ေက်းရြာအတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ပညာေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူၾကသည္။