၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္

 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ(၆)လပတ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ မူလရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာေရၾကည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရၾကည္ေက်းရြာတြင္ လက္တူးတြင္း (၆’X၄၀’) တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ယမန္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာျမင့္ထြန္း၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေသာင္း၊ ဦးေအာင္ကိုကိုဦး (ဦးစီးအရာရွိ-နည္းပညာ)၊ ေဒၚနန္းျမင့္ဦး (ဦးစီးအရာရွိ-နည္းပညာ) နွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာေရေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။