၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇)ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက မလႈိင္ၿမိဳ႕၊ ပန္းလႈိင္ေရႊဝါခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေပးအပ္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ကံႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူမ်ားသို႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇)မ်ားကို ေပးအပ္သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မိတၳီလာခ႐ိုင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္က လယ္ႀကီးအုပ္စုမွ ေတာင္သူမ်ားသို႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇)မ်ားကို ေပးအပ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား လယ္ၾကီးေက်းရြာမွ ဦးေအာင္သိန္းက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

 လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇)ရွိသူ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ား၏ ကြင္းအမွတ္၊ ဦးပိုင္အမွတ္၊ ေျမမ်ိဳး၊ ဧရိယာမ်ားကို သိရွိရမည့္အျပင္ လယ္ယာေျမ လက္ရွိထားပိုင္ခြင့္၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္ရရွိၿပီး သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိသေရြ႕ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 အဆုိပါေပးအပ္ပြဲတြင္ လယ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကြင္းေပါင္း (၅)ကြင္းမွ ေတာင္သူ (၃၃)ဦး၏ ဦးပိုင္ေပါင္း (၄၀)၊ ဧရိယာ(၅၁)ဧက၊ ကံႀကီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကြင္းေပါင္း (၆)ကြင္းမွ ေတာင္သူ (၂၄၀)ဦး၏ ဦးပိုင္ေပါင္း (၃၁၅)၊ ဧရိယာ (၂၇၇)ဧက၊ စုစုေပါင္း ကြင္း (၁၁)ကြင္းရွိ ေတာင္သူ (၂၇၃)ဦး၏ ဦးပိုင္ေပါင္း (၃၅၅)၊ ဧရိယာ (၃၂၈)ဧကအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇)မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။