၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္

 

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ(တတိယမူၾကမ္း)အေပၚ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက သိပၸံလမ္းႏွင့္ ၇၃ လမ္းရွိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စုိးသန္း၊ စက္မႈသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေပးေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝါစုိက္ေတာင္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက ဝါကုန္သည္ႏွင့္ ဝါစက္၊ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခ်ည္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စုိးသန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ၿပီး စက္မႈသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပညာေပးေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိေသာ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတုိးျမင့္တည္ၿငိမ္ေစေရး၊ ဝါသီးႏွံ အေျခခံေသာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚ အေျချပဳေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ တုိးျမင့္ရရွိမႈသည္ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားလာသည္သာမက အရည္အေသြး ျမင့္ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ဂြမ္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း၊ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကိုပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ၍ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ ေခတ္မီ စက္မႈႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း၊ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ(တတိယမူၾကမ္း)ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။