၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္

 မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒးဝန္းအေနာက္ရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္းေရေၾကာင္းဓမၼာ႐ံု၌ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ကဥၥဏမဟီရပ္ကြက္ ေရႊဘံုသာဓမၼာ႐ံု၌လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

 ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းတုိ႔က မိတ္ဆက္စကားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾက သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ရပ္ကြက္အလုိက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ျပန္လည္ရွင္း လင္းေျဖၾကားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းမိသားစုက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရြ႔လ်ားစာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္သိန္းကုိ ေပးအပ္ လွဴဒါန္း ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကသည္။