၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္

 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ GIZ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္းရွိ နဒီျမန္မာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္တို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏လုပ္သားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ ေလးဆင့္သတ္မွတ္၍ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္ အကိုင္ ၁၉ မ်ိဳးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၇၉၈ ဦး ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား (၅၀၀၀)ဦးအား လုပ္သား ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အလုပ္အကိုင္မ်ားအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္၍ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပး၍ ဦးစားေပးအလုပ္အကိုင္မ်ား ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။