၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠဌတာဝန္ေပးလို႔ တင္ဒါေခၚယူတဲ့လုပ္ငန္း ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ သိရွိႏိုင္ဖို႔၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ေတြ႔ဆံုတာျဖစ္ပါတယ္။  ဌာနမ်ားအလိုက္ အခက္အခဲရွိတာကို ညိွႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကအတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္။ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ဳိးရွိသြားေအာင္ တင္ဒါလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠဌ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

 ယင္းေနာက္ ဌာနမ်ားအလိုက္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးက ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ ရွင္းလင္းျခင္းသို႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။